Metoder og tilgange - unge med psykiatrinære problemstillinger​

Sputnik STU har et særligt tilbud for unge med psykiatrinære problemstillinger. 

Hvem er de unge?

Målgruppen af unge med psykiatrinære problemstillinger er udfordret af en særlig psykisk sårbarhed. Mange af de unge er sendiagnosticeret, har isolationstendens og har oplevet et ustabilt ungdomsliv evt. med gentagende indlæggelser i psykiatrien. De unge kan have diagnoser som skizofreni, bipolar lidelse, spiseforstyrrelse, depression og angst. Ofte har de unge mere end én diagnose.

Metoder og tilgange

Vi møder den unge hvor den unge er. Det vil sige med udgangspunkt i den unges kvalifikationer, interesser, motivation og modenhed.

Målet er, at den enkelte unge tilegner sig mestringsstrategier til at kunne navigere i livet nu og i fremtiden.

Vi støtter den unge til at genkende symptomer og afdække egen sårbarhed. Således kan den unge opnå større forståelse for egne ressourcer og opnår størst mulige stabilitet og mulighed for udvikling.

  • Tæt samarbejde. Vi samarbejder tæt sammen med psykiatrien samt de unges netværk.
  • Recovery-tilgang. Vi har kontinuerlige samtaler med den unge. Her arbejder med en recovery-tilgang. Det vil sige, at vi ar fokus på den enkeltes håb og motivation i processen frem mod et personligt defineret godt liv.
  • Hjælp til systemet. Vi hjælper den unge med at navigere i forhold til jobcenter, møder i psykiatrien, boligsøgning osv., Vi ved at trivslen generelt påvirkes hvis dette fylder ”for meget”.
  • Narrative tilgange. Vi arbejder ud fra en narrativ forståelsesramme, og samtaler med de unge har fokus på, hvordan de selv kan påvirke deres fremtid. Samtalerne giver systematisk mulighed for, at
    • Reflektere over eget liv, afdække sårbarhed, og ressourcer. Opbygge erfaringer med nye handlemuligheder. Bevidning af succeser og derigennem opnå en større tro på og tillid til at kunne mestre livet.
    • Vi tilbyder udarbejdelse af stressprofil. Vi arbejder med copingstrategier som den unge kan bruge i og uden for STU. Vi arbejder metodisk med mentalisering, som redskab til at opnå personlig udvikling.​

Hverdagen på Sputnik STU

Vi har en tydelig daglig struktur, og et roligt og overskueligt undervisningsmiljø, da vi ved, at det kræver ressourcer at være psykisk sårbar. Vi arbejder med at veksle mellem mindre og større undervisningsmiljøer for at udfordre og tilpasse i rette omfang.

Undervisningsmiljø

Unge, der er indskrevet med psykiatrinære udfordringer, tilbyder vi god plads og rum til at kunne trække sig men også rum for fællesskab i trygge rammer. De unge kan, alt efter ressourcer, have brug at der kan skrues op eller ned for undervisningsudfordringerne. I gode perioder er det en fordel at være en del af et større og aktivt ungdomsmiljø, i svære perioder er det en fordel at kunne trække sig til trygge og mindre rammer.

Faglige muligheder på tværs

Det er muligt at sammensætte et uddannelsesforløb på tværs af Sputnik STU´s linjer og valgfag, hvor den specifikke del af undervisningen står i forgrunden, dermed har den unge et individuelt skema, som løbende tilpasses i forhold til timer og indhold. 

​​Fast tilknyttede undervisere

Den unge vil blive en del af et team, hvor flere undervisere har tæt kendskab til den unges situation. Det er undervisere fra dette team, som møder den unge ved dagens start og sørger for, at den unge er klædt grundigt på til dagen og præcis ved, hvad dennes program er. 

Desuden fungerer en udpeget underviser som kontaktperson for den unge og er linket i forhold til samarbejde med bosteder, psykiatrien m.m.

Vi lægger vægt på at være tilgængelige for den unge i løbet af dagen, så den enkelte unge ikke behøver at vente til de skemalagte samtaler, men kan komme til at tale med en underviser løbende, hvis noget opleves for svært, uklart eller hvis dagsformen til den skemalagte undervisning ikke er tilstede.​

På Sputnik STU arbejder vi relationelt, med afsæt i at relationen er midlet til at nå målet. Relationen er ikke målet i sig selv.

Individuelle samtaler

Hver uge er der indlagt tid i skemaet til individuelle samtaler. Her er der fokus på de personlige, sociale og faglige mål, der er beskrevet i den unges uddannelsesplan. Samtaletiden kan være reelle samtaler, hvor der ud fra konkrete systemisk, narrative metoder, fx stressprofil, kortlægges, hvordan den unges ressourcer bruges bedst muligt pt.

Det kan også være aktiviteter med underviser fx i fitnesscenter, hvis det vurderes hensigtsmæssigt for at understøtte den unges motivation. Tilgangen er coachende med det formål at øge den unges ansvarlighed for eget liv, herunder at lære at mærke efter og herfra gives handlemuligheder i eget liv.

Efteruddannelse af personalet

Personalet er efteruddannet inden for psykisk sårbarhed og modtager løbende supervision og faglig sparring af både intern og ekstern psykolog. Vi samarbejder bl.a. med: Psykolog Therese Dittman. Psykolog Bjarke Malmstrøm, Psykolog Rikke Lyngdam, Psykolog Pia Laursen, samt Sputniks interne psykologer Annette Hagenbo og Anne Sophie Witt Olsen.

Personalet omkring de unge er erfarne medarbejdere, primært med pædagogisk eller lærerfaglig baggrund. Samlet set tilbyder vi bred viden om udfordringer fra angst, til bipolar lidelse mm.

Alle medarbejdere tilbydes en systemisk og narrativ efteruddannelse samt løbende intern efteruddannelse i Sputnik med fokus på både socialpædagogik og behandling samt diagnosemæssig viden.

Psykolog

Vi tilbyder den unge op til 4 afdækkende/ afklarende samtaler med en af Sputniks psykologer. Samtalerne er for at vurdere tilstand (akut selvmordstruet, depressiv eller andet), eller afklarende ift. at den unge lærer at identificere og forstå evt. diagnose.

Kontakt​oplysninger

Tilmelding til nyhedsbrev

​Få nyt fra Sputnik i din indbakke. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier